Skip to content

Jak reforma systemu opieki zdrowotnej może przynieść korzyści dzieciom i młodzieży ad

4 miesiące ago

318 words

Domy opieki medycznej w pediatrii zapewniają stałą opiekę medyczną, łącząc podstawową opiekę medyczną, specjalistyczne usługi, służby ratunkowe i szpitale.5 Ustawodawstwo dotyczące reformy domu obejmuje koncepcję domu opieki medycznej, którą uważa zarówno za działanie poprawiające jakość, jak i kontrolę kosztów. Najważniejsze jest związane z tym wsparcie finansowe dla dodatkowej koordynacji opieki, która prawdopodobnie przybierze formę opłaty…

Jak reforma systemu opieki zdrowotnej może przynieść korzyści dzieciom i młodzieży

4 miesiące ago

588 words

Medyczne i naukowe postępy zmniejszyły liczbę przypadków ostrych chorób wieku dziecięcego i śmiertelności wśród dzieci oraz zwiększyły pozytywne wyniki wielu poważnych chorób wieku dziecięcego; niemniej jednak zdrowie dzieci w Stanach Zjednoczonych jest obecnie niewystarczające. Wskaźnik umieralności niemowląt jest wyższy niż w 29 innych krajach, a Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) plasuje Stany Zjednoczone…

Spółdzielnia zdrowia grupowego – jeden model pokrycia i dostawy dla odpowiedzialnej opieki cd

4 miesiące ago

382 words

W badaniu pilotażowym pacjenci leczeni w domu mieli o 29% mniej wizyt w oddziale ratunkowym niż pacjenci w innych klinikach i o 11% mniej hospitalizacji możliwych do uniknięcia.4 Wstępne wyniki uzyskane 2 lata po wdrożeniu modelu pokazują, że tendencje te utrzymywały się i prawdopodobnie zmniejszały ogólne koszty. Tymczasem ogromne inwestycje kapitałowe w technologię informacyjną na…

Spółdzielnia zdrowia grupowego – jeden model pokrycia i dostawy dla odpowiedzialnej opieki ad

4 miesiące ago

544 words

Szybko rozwijając się wraz z innymi udanymi planami przedpłaconymi, takimi jak Kaiser, w latach sześćdziesiątych i wczesnych siedemdziesiątych, Grupa Health wyrosła z ciekawości, która była aktywnie przeciwstawiana przez zorganizowane towarzystwa medyczne, ku irytacji, którą Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne niechętnie nauczyło się akceptować. Mimo to, większość konsumenckich spółdzielni opieki zdrowotnej, które pozostały przy życiu w latach 70.…

Zapłać za wydajność i jakość opieki w Anglii

4 miesiące ago

385 words

Pozostałe obawy dotyczące stosowania zachęt do wynagrodzenia za wyniki (wydanie 9 lipca) polegają na tym, że nie zajmą się złożonym charakterem prezentacji chorób przewlekłych przez osoby starsze2; niepokojące jest również to, że wiele chorób, o których wcześniej uważano za ostre, w rzeczywistości wykazuje cechy chorób przewlekłych. 3. Niepokojące jest również to, że zachęty do wynagrodzenia…

Łuszczyca

4 miesiące ago

645 words

W przeglądzie łuszczycy Nestle i wsp. (Wydanie z 30 lipca) koncentruję się wyłącznie na genetycznym aspekcie tej choroby. Leki nie są uwzględniane jako możliwy czynnik wywołujący łuszczycę. Niektóre leki mogą powodować łuszczycę u osób bez wywiadu rodzinnego lub u osób z predyspozycjami i mogą wywoływać zmiany łuszczycowe u pacjentów z łuszczycą lub nasilającą się wcześniejszą…

Wewnątrzszpitalna resuscytacja krążeniowo-oddechowa

4 miesiące ago

844 words

Rezultaty resuscytacji szpitalnej u starszych pacjentów zostały szczegółowo omówione w artykule Ehlenbacha i in. (Wydanie 2 lipca) .1 Dane te dotyczą większej kwestii naszej odpowiedzialności w dyskusjach na temat statusu kodeksu z pacjentami i ich rodzinami. Świadoma zgoda jest podstawową zasadą pryncypialnej praktyki medycznej. Nawet najprostsze procedury – o ile nie są wykonywane w sytuacji…

FOXP3 Mutacja domeny widełkowej i komórki T regulatorowe w zespole IPEX

4 miesiące ago

1051 words

Dysregulacja immunologiczna, wieloendokrynopatia, enteropatia, zespół sprzężony z chromosomem X (IPEX), rzadkie schorzenie charakteryzujące się autoimmunizacją wielonarządową, często skutkują śmiercią w okresie niemowlęcym.1 Zespół IPEX wynika z mutacji w genie P3 (FOXP3), który koduje represor transkrypcyjny uważany za głównego regulatora różnicowania w regulacyjnych komórkach T (Treg) CD4 +. [23] Scharakteryzowano wiele mutacji FOXP3, które skutkowały wieloma…

Hamowanie polimerazy poli (ADP-rybozy) w nośnikach mutacji BRCA

4 miesiące ago

499 words

Fong i in. (Wydanie z 9 lipca), który stosował inhibitor polimerazy poli (adenozyno-dwufosforanowy [ADP] -bobozy) (PARP) olaparib w leczeniu nowotworów u pacjentów, którzy byli nosicielami mutacji BRCA, stwierdza, że dwie zgony uznano za mało prawdopodobne, aby były powiązane z olaparib. Jest jednak możliwe, że drugi pacjent zmarł z powodu upośledzonej odporności wywołanej przez olaparib. Chemotaktyczne…

Funkcjonalny status osób w podeszłym wieku przed i po wszczęciu dializy cd

4 miesiące ago

504 words

Współistniejące warunki zostały uznane za obecne, jeśli zostały udokumentowane w formularzu USRDS lub formularzu minimalnego zbioru danych. Pomiary laboratoryjne uzyskano w momencie rozpoczęcia dializy. Stan hospitalizacji w momencie rozpoczęcia dializy, diagnozy rozładowania i procedur ustalono poprzez powiązanie formularza dowodów medycznych z plikami hospitalizacyjnymi USRDS. Zastosowaliśmy sprawdzone metody, aby sklasyfikować podstawowe i drugorzędne kody diagnostyczne w…