Skip to content

Kontynuacja kontroli obniżania ciśnienia krwi i poziomu glukozy w cukrzycy typu 2 AD 2

5 miesięcy ago

712 words

5 Obecnie przedstawiamy wyniki obserwacji poprocesowych z badania obserwacyjnego ADVANCE (ADVANCE-ON), którego celem było przetestowanie hipotez, które przyniosłyby długoterminowe korzyści z dwóch aktywnych interwencji. Metody
Próba losowa
Szczegóły dotyczące rekrutacji pacjentów oraz projektu badania i metod zostały opublikowane wcześniej. W skrócie, 11 140 pacjentów, w wieku 55 lat i starszych, z cukrzycą typu 2 i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia zapisano między rokiem 2001 a 2003 w 215 centrach w 20 krajach. Badanie miało strukturę czynnikową 2 na 2. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do pojedynczej pigułki (ustalona dawka) kombinacji perindoprilu (4 mg) i indapamidu (1,25 mg) lub pasującego placebo, po 6-tygodniowym aktywnym okresie docierania, a także zostali losowo przydzieleni do gliklazydu. (oparty na zmodyfikowanym uwalnianiu) oparty na intensywnym schemacie kontroli glikemii, mający na celu osiągnięcie poziomu glikowanej hemoglobiny na poziomie 6,5% lub niższym lub standardowej kontroli glukozy, z celami i schematami na podstawie lokalnych wytycznych. Nie było kryteriów włączenia ani wykluczenia związanych z ciśnieniem krwi, nie określono również docelowych wartości ciśnienia krwi. Stosowanie jednoczesnego leczenia podczas próby, w tym inne leczenie obniżające ciśnienie krwi i kontrolujące glukozę, pozostawało w gestii odpowiedzialnego lekarza. Ostatnie wizyty próbne dotyczące randomizowanego porównania obniżania ciśnienia krwi zostały zakończone w czerwcu 2007 r. Po medianie okresu obserwacji 4,4 roku, kiedy to pacjenci powrócili do swojej zwykłej opieki nad kontrolą ciśnienia krwi. 4 Randomizowany schemat kontroli stężenia glukozy kontynuowano przez kolejne 6 miesięcy, aby zapewnić odpowiednią siłę badania w kontekście mniejszego niż przewidywano rozdziału pomiędzy poziomami hemoglobiny glikowanej między grupami. Ostatnie wizyty próbne w celu porównania kontroli glukozy zostały zakończone w styczniu 2008 r. Po medianie okresu obserwacji wynoszącego 5,0 lat.5 W tym czasie wszyscy pacjenci przerywali losowo przydzieloną interwencję i wrócili do opieki nad ich zwykłym lekarzem dla wszystkich. aspekty leczenia.
Postępowanie po teście
ADVANCE-ON było post-testowym badaniem kontrolnym z udziałem wszystkich pozostałych przy życiu pacjentów z badania ADVANCE. Szczegółowy opis oryginalnego protokołu badania został opublikowany wcześniej, a obecny protokół, w tym plan analizy statystycznej (który został ukończony przed końcem okresu obserwacji), jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. ADVANCE-ON to badanie zainicjowane przez badacza, które zostało zaprojektowane, przeprowadzone, przeanalizowane i zinterpretowane niezależnie od sponsorów, w tym komercyjnego sponsora (Servier International). Servier International miał możliwość skomentowania ostatecznego projektu manuskryptu, ale nie miał żadnej roli w podjęciu decyzji o przekazaniu rękopisu do publikacji. Pierwsi dwaj autorzy napisali wszystkie szkice manuskryptu. Komitet piszący (tj. Wszyscy autorzy) i komitet zarządzający (patrz dodatek uzupełniający, dostępny na stronie), z których żaden nie obejmował przedstawicieli sponsorów, ponosili ostateczną odpowiedzialność za rękopis i za decyzję o przesłaniu go do publikacji.
Dwa lata po zakończeniu końcowych wizyt ADVANCE, wszystkie lokalne ośrodki badawcze zostały zaproszone do udziału w badaniu kontrolnym, a 172 z 215 (80%) zgodziło się. Po zatwierdzeniu badania przez komisję ds. Oceny etycznej w każdym miejscu wszyscy pozostali przy życiu badani pacjenci zostali zaproszeni do udziału w postępowaniu po zabiegu. W styczniu 2010 r. Rozpoczęto coroczne wizyty po okresie próbnym. Podczas pierwszej wizyty po badaniu wszyscy uczestnicy wyrazili świadomą zgodę na piśmie i ukończyli ustandaryzowany kwestionariusz dotyczący występowania wszystkich wyników badań i wszystkich przyjmowanych leków. Wybrano także losową podgrupę 2000 pacjentów, wyważoną w obrębie regionów i w obrębie uprzednio randomizowanych grup badawczych, w celu oceny stężenia hemoglobiny glikowanej, stężenia glukozy we krwi na czczo, ciśnienia krwi, masy ciała, stężenia kreatyniny w surowicy i albuminy w moczu. stosunek kreatyniny podczas pierwszej wizyty po badaniu, w celu ustalenia, czy różnice zaobserwowane podczas badania (okres próbny) utrzymały się. W przypadku pacjentów, którzy zmarli po ostatniej próbie, odnotowano przyczynę zgonu i datę zgonu. W przypadku pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą osobiście uczestniczyć w wizytach kontrolnych, przeprowadzono ocenę kontrolną przez telefon lub wizytę domową lub informacje zostały przekazane przez lekarza pierwszego kontaktu, innych pracowników służby zdrowia lub najbliższych krewnych. Podczas corocznych wizyt pacjenci wypełniali ankietę dotyczącą zażywania leków i wyników badań
[przypisy: eskulap chojnice, miesien naramienny, citrokehl ]

0 thoughts on “Kontynuacja kontroli obniżania ciśnienia krwi i poziomu glukozy w cukrzycy typu 2 AD 2”

  1. Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

Powiązane tematy z artykułem: citrokehl eskulap chojnice miesien naramienny