Skip to content

Kliniczny kurs zaawansowanej demencji ad

6 miesięcy ago

559 words

Nadrzędnym celem badania było usunięcie istotnych luk w wiedzy na temat opieki nad pacjentami z zaawansowaną demencją. Szczegółowy opis projektu badania znajduje się w innym miejscu.13 Instytucjonalna rada przeglądowa w Hebrew SeniorLife w Bostonie zatwierdziła przeprowadzenie badania. Pełnomocnicy ds. Opieki zdrowotnej wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział mieszkańców w badaniu i na własną rękę. Wybór uczestników badań
Badani rekrutowali się między lutym 2003 r. A sierpniem 2007 r. Z 22 domów opieki z ponad 60 łóżkami każda, położonymi w promieniu 60 mil od Bostonu. Na początku i kwartalnie administratorzy placówek zidentyfikowali mieszkańców, którzy spełnili następujące wymagania: wiek, 60 lat lub więcej; ocena na skali wydajności poznawczej z najnowszej oceny zbioru minimalnych danych, 5 lub 6; i długość pobytu, ponad 30 dni. Skala wydajności poznawczej jest sprawdzoną miarą, która wykorzystuje pięć zmiennych z zbioru minimalnych danych, aby pogrupować mieszkańców w kategorie, od nietkniętego poznania (oznaczonego jako wynik 0) do bardzo poważnego upośledzenia (wskazanego jako wynik 6). Wynik 5 odpowiada średniemu (. SD) wynikowi 5,1 . 5,3 na badaniu stanu mini-psychicznego. 14 Mieszkańcy spełniający te wymagania oceniano pod kątem następujących dodatkowych kryteriów kwalifikowalności: upośledzenie funkcji poznawczych z powodu demencji, jak udokumentowano na wykresie ; etap 7 w globalnej skali pogorszenia jakości, 15 zgodnie z ustaleniami pielęgniarki rezydenta (zakres etapów od do 7); oraz dostępność wyznaczonego przedstawiciela służby zdrowia, który mógłby komunikować się w języku angielskim. Na etapie 7 w skali globalnego pogorszenia jakości pacjenci mają głębokie deficyty poznawcze (niezdolność do rozpoznawania członków rodziny), minimalną komunikację werbalną, całkowitą zależność funkcjonalną, nietrzymanie moczu i stolca oraz niezdolność samodzielnego ambulatoryjnego wykonywania ambulatoriów.
Zbieranie danych
Dane dotyczące mieszkańców domów opieki zostały zebrane z przeglądów wykresów, wywiadów z pielęgniarkami i krótkich badań fizycznych na początku badania i raz na kwartał przez okres do 18 miesięcy; w przypadku mieszkańców, którzy zmarli w okresie badania, dane zebrano również w ciągu 14 dni po śmierci. Dane te obejmowały cechy socjodemograficzne, stan zdrowia, powikłania kliniczne, objawy niepokojące, uciążliwe interwencje (hospitalizacja, wizyta w pogotowiu, leczenie pozajelitowe lub karmienie przez zgłębnik) oraz korzystanie z opieki hospicyjnej.
Dane socjodemograficzne (z podstawowego przeglądu wykresu) zawierały informacje na temat wieku, płci, długości pobytu w domu opieki, rasy lub grupy etnicznej, stanu cywilnego oraz tego, czy mieszkaniec mieszkał w specjalnej jednostce opiekuńczej na demencję. Dane dotyczące stanu zdrowia obejmowały podstawową przyczynę otępienia udokumentowaną na wykresie (choroba Alzheimera, otępienie naczyniowe lub inna przyczyna), status funkcjonalny i poznawczy oraz współistniejące warunki. Stan czynnościowy został określony ilościowo przez pielęgniarki za pomocą podskali Bedford Alzheimer s Nursing Severity (na której wyniki mieszczą się w zakresie od 7 do 28, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność funkcjonalną) .16 Krótkie badanie poznawcze obejmowało test na ciężką upośledzenie (na którym wyniki zakres od 0 do 24, przy czym niższe wyniki wskazują na większe upośledzenie) .17
Wszystkie powikłania kliniczne występujące między ocenami zostały określone na podstawie przeglądu wykresu, w tym podejrzenia zapalenia płuc, epizodów gorączkowych, problemów z jedzeniem i innymi zdarzeniami wartowniczymi
[patrz też: merkaptopuryna, endomed gdańsk, castagnus skutki uboczne ]

0 thoughts on “Kliniczny kurs zaawansowanej demencji ad”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: bład medyczny firmy odszkodowawcze[…]

Powiązane tematy z artykułem: castagnus skutki uboczne endomed gdańsk merkaptopuryna