Skip to content

Cytyzyna a nikotyna do zaprzestania palenia AD 3

5 miesięcy ago

623 words

Drugorzędnymi wynikami ocenianymi po tygodniu oraz po 1, 2 i 6 miesiącach od dnia zakończenia leczenia były zgłaszane przez samych pacjentów przestrzeganie zaleceń terapeutycznych (całkowita liczba pobranych tabletek cytyzyny lub rodzaj, siła i ilość zastosowanej terapii zastępczej nikotyną); użycie alkoholu19; motywacja do rzucenia; objawy wycofania tytoniu; i siła bodźców do palenia i czas trwania tych żądz18; 7-dniowa przewaga abstynencji (bez papierosów, ani jednego zaciągnięcia w ciągu ostatnich 7 dni) 21; ciągła abstynencja; satysfakcja z palenia20; współistniejące leki; oraz, jeśli nadal palą, data powraca do codziennego palenia i liczba wypalanych papierosów dziennie. Zgłoszone przez siebie zdarzenia niepożądane rejestrowano podczas każdego kolejnego połączenia zakodowanego zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, Dziesiąta Rewizja, Australijska Modyfikacja i sklasyfikowane przez lekarza jako niepozorne lub poważne (określane jako śmierć, zagrażające życiu, hospitalizacji lub w inny sposób ważne z medycznego punktu widzenia) oraz w zależności od stopnia nasilenia (łagodna – świadomość zdarzenia, ale łatwo tolerowana, umiarkowana – dyskomfort wystarczająco duży, aby spowodować jakąś ingerencję w zwykłą aktywność lub ciężką – niezdolność do wykonywania zwykłej aktywności). Wszystkie zdarzenia niepożądane zostały przeanalizowane przez niezależny komitet ds. Bezpieczeństwa i monitoringu danych. W tygodniu i miesiącu zapytaliśmy również uczestników w grupie z cytyzyną, czy zalecają cytyzynę jako środek wspomagający rzucenie palenia. Analiza statystyczna
Dla naszej próby 1310 osób (655 na grupę) przyjęliśmy stratę 20% do obserwacji i moc 90% przy jednostronnym poziomie istotności 0,025 (równowartość dwustronnego poziomu istotności 0,05 ) w celu wykrycia 5% różnicy w jednomiesięcznych stawkach rzucenia palenia między grupami. Oczekiwano, że 1-miesięczna stopa rzucenia palenia w grupie otrzymującej cytyzynę będzie wynosić 55%, w połowie między oszacowaniem 60% dla warenikliny 8 i 50% dla terapii zastępującej nikotynę.22 Margines różnicy pomiędzy marginesami pomiędzy grupami ustalono na 5% .
Analizy zostały przeprowadzone przy użyciu oprogramowania SAS Software, wersja 9.3 (SAS Institute) i były kierowane przez wcześniej zaplanowany plan. Niekorzystność w odniesieniu do pierwotnego wyniku była oceniana poprzez obserwację, czy dolna granica dwustronnych przedziałów ufności 95% dla różnicy ryzyka w stawkach rzutu pomiędzy grupami była powyżej granicy braku równości -5. Pierwotne analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia (uczestnikom, u których brakowało wyników uznano za palące). W przypadku, gdy nie było mniejszej czułości, ocena tego, czy cytisyna ma skuteczność wyższą niż skuteczność zastępowania nikotyną, została przeprowadzona zgodnie z tym samym podejściem, ale została porównana z zerową różnicą. W analizach na podstawie protokołu wykluczono uczestników, którzy utracili dane po miesiącu lub którzy mieli poważne naruszenia protokołu (np. Śmierć, ciąża, wycofanie się z badania, utrata nadzoru lub niezgodność). Zgodność w grupie cytyzyny została zdefiniowana jako przyjmująca 80% lub więcej wymaganej liczby tabletek w ciągu miesiąca po dacie zakończenia leczenia (tj. 80 tabletek lub więcej). Zgodność w grupie stosującej nikotynę zastępczą zdefiniowano jako stosującą nikotynową terapię zastępczą zarówno w tydzień, jak i miesiąc po dacie zakończenia leczenia. Uczestnicy z brakującymi danymi zostali uznani za niespełniających schematu badania. Przeprowadzono również pełną analizę przypadku i obliczono współczynniki rzucenia, ryzyko względne, różnicę ryzyka oraz liczbę potrzebną do leczenia. Grupy leczenia porównano z użyciem testów chi-kwadrat i nieskorygowanego i dostosowanego modelowania regresji logistycznej (dostosowując do czynników minimalizujących i wykształcenia).
W analizowanych wcześniej podgrupach oceniono spójność efektów za pomocą testów na heterogeniczność dla pierwotnego wyniku w zależności od przynależności etnicznej (Maori vs. nie-Maori), wieku (<40 lat w porównaniu do .40 lat), płci i poziom wykształcenia (<12 lat nauki szkolnej lub brak kwalifikacji w porównaniu z .12 lat nauki szkolnej), rodzaj wypalanych papierosów (tylko w fabryce, wyłącznie do samodzielnego skręcania lub fabrycznie produkowany i roll-your-own), i wyjściowy wynik AUDIT-C (wysoki, a niski). Analizy podgrup post hoc dla pierwotnego wyniku zostały wykonane zgodnie z podstawowym poziomem uzależnienia od papierosów i zastosowaniem nikotynowej terapii zastępczej w poprzednich 12 miesiącach. Zmianę w stosunku do linii podstawowej objawów odstawienia tytoniu (w przypadku abstynentów), wyniku AUDIT-C i liczby wypalanych papierosów dziennie z upływem czasu oceniano za pomocą powtarzanych pomiarów modeli mieszanych dostosowanych do wartości bazowej. Krzywe Kaplana-Meiera, test logarytmiczny i analiza regresji proporcjonalnego hazardu Coxa zostały użyte do zmierzenia czasu do pierwszego wygaśnięcia od daty rzucenia palenia (powrót do codziennego palenia).
Wyniki
Wyniki
Rysunek 1
[podobne: inhalator microlife neb 100b, lorafen ulotka, remondis tarnowskie góry ]

0 thoughts on “Cytyzyna a nikotyna do zaprzestania palenia AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: inhalator microlife neb 100b lorafen ulotka remondis tarnowskie góry